Toelating andere leerjaren

De toelatingscommissie beslist of een leerling wordt toegelaten tot andere leerjaren. Een leerling kan alleen tot een bepaald type onderwijs op de vestiging UDO worden toegelaten als hij/zij aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoet:

  • voldoende resultaten op het niveau van de gewenste opleiding
  • voldoende motivatie en inzet
  • voldoende inzicht
  • overeenkomend advies van de toeleverende school

Bovendien moet er een plaatsingsmogelijkheid zijn in het betreffende leerjaar. De toelatingscommissie kan aan de toelating van een leerling nadere voorwaarden verbinden.

Bezwaar

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers kunnen bij de genoemde toelatingscommissie schriftelijk bezwaar aantekenen – met redenen omkleed – tegen dit besluit. Dat moet binnen een termijn van vijf werkdagen. De commissie heroverweegt dan haar standpunt en deelt belanghebbenden binnen een termijn van vijf werkdagen haar besluit mee. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de directie van UDO. Deze neemt een besluit waartegen verder beroep niet meer mogelijk is.