Langdurig lesverzuim

De Leerplichtwet noemt een aantal redenen op grond waarvan een leerling beroep kan doen op vrijstelling van lessen:

  • ziekte van een leerling;
  • het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers hen slechts in staat stelt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • andere gewichtige omstandigheden.